miércoles, septiembre 08, 2010

Curso de mediadores/as de saúde. Datas 22, 23 e 24 de setembro de 2010


SESIÓN 2
Data: 23.09.2010 Horario:10.30 a 13.30 horas Lugar: Casa Solidaria
SAÚDE E SEXUALIDADE
OBXECTIVOS
§  Clarificar os conceptos de saúde, sexualidade e saúde sexual.
§  Identificar e analizar os factores que inflúen na mellora ou deterioro da nosa saúde.
§  Derribar os mitos e estereotipos creados ó redor da sexualidade.
§  Informar sobre os métodos preventivos e anticonceptivos existentes.
§  Ofrecer información sobre as distintas ITS (vías de transmisión e contaxio e prevención)
§  Potenciar a utilización do preservativo tanto masculino como feminino como único método eficaz na prevención de ITS.
DESENVOLVEMENTO
ACTIVIDADE 1
EXPOSICIÓN ORAL “A SAÚDE”
DURACIÓN
40 minutos
CONTIDO
§  Concepto de saúde.
§  Factores que inflúen na saúde
§  A saúde no ámbito individual, social e institucional.
§   Hábitos de vida saudables
MATERIAIS
§  Ordenador e presentación power point.
ACTIVIDADE 2
EXPOSICIÓN ORAL “A SEXUALIDADE”
DURACIÓN
40 minutos
CONTIDO
§  Concepto de sexualidade e saúde sexual.
§  Sexualidade dende unha perspectiva de xénero.
§  Entendendo a diversidade 
MATERIAIS
§  Ordenador e presentación power point.
ACTIVIDADE 3
DIÑÁMICA: “MITOS E ESTEREOTIPOS”
DURACIÓN
25 minutos
CONTIDO
§  Falsas creenzas
MATERIAIS
§  Tarxetas cos mitos e estereotipos.
§  Caixa de cartón.
DESCANSO 20 MINUTOS
ACTIVIDADE 4
ITS E ANTICONCEPCIÓN
DURACIÓN
30 minutos
CONTIDO
§  Concepto de ETS e ITS
§  Tipos de ITS
§  Métodos anticonceptivos (definitivos, hormonais e de barreira)
§  Prevención de ITS.

ACTIVIDADE 5
Corto documental sobre a sexualidade nos/as  mozos/as
DURACIÓN
25 minutos
MATERIAIS
Cañón proxector e portátil
Sinatura  - 5 minutos -


Data: 22.09.2010   Horario: 10.30 a 13.30  h.      Lugar: Casa solidaria
VIH
OBXECTIVOS
§  Dar a coñecer a Asociación e os seus servizos
§  Dar a coñecer os obxectivos da Asociación
§  Definir correctamente VIH-SIDA.
§  Diferenciar entre o VIH e a SIDA
§  Coñecer as vías de transmisión de VIH-SIDA.
§  Informar sobre a existencia de tratamentos.
§  Informar sobre coidados básicos a ter en conta no caso de estar infectado
§  Coñecer a  repercusión da reinfección e coinfección na nosa saúde.
§  Coñecer as etapas da progresión da infección polo VIH.
DESENVOLVEMENTO
ACTIVIDADE 1
Presentación do curso e do recurso / acordo sobre normas básicas.
DURACIÓN
30 minutos.
CONTIDO
§  Qué é LAZOS
§  Servicios do recurso
§  Temáticas a tratar no curso, duración, metodoloxía
§  Normas básicas
§  Expectativas dos/as formadores/as e obxetivos do curso
MATERIAIS
Folletos informativos: programación accións
ACTIVIDADE 2
CUESTIONARIO DE COÑECEMENTOS
DURACIÓN
40 minutos (incluíndo a explicación sobre o xeito de respostar)
CONTIDO
Cuestións sobre aspectos básicos a tratar sobre o VIH/SIDA e ITS no curso.
A cubrir de xeito individual.
MATERIAIS
§  Cuestionario de avaliación de coñecementos iniciais sobre o VIH/SIDA
§  Un bolígrafo por participante
ACTIVIDADE 3
EXPOSICIÓN ORAL VIH
DURACIÓN
40minutos
CONTIDO
§  Concepto de prevención
§  Prevención primaria, secundaria e terciaria
§  Conceptos VIH/SIDA
§  Diferencia VIH/SIDA
§  Vías de transmisión
§  Evolución del VIH
DESCANSO 30 MINUTOS
ACTIVIDADE 4
EXPOSICIÓN ORAL: ASPECTOS BÁSICOS DO TRATAMENTO
DURACIÓN
40 minutos

CONTIDO
§  Controis médico-sanitarios nas persoas seropositivas
§  Concepto TAR
§  Obxectivos do TAR
§  Implicaciones do TAR
§  Reinfección e Coinfección
§  Coidados básicos
MATERIAIS
Ordenador e presentación power point.
Sinatura - 5 minutos -SESIÓN 3
Data:  24.09.2010 Horario: 10.30 a 13.30  Lugar:  Casa Solidaria
INTERVENCIÓN-METODOLOXÍA
OBXECTIVOS
§  Definir o conceto de mediador/a de saúde
§  Identificar e reducir os prexuizos cara ós colectivos potencialmente vulnerables.
§  Diferenciar a metodoloxía de intervención en rúa, respecto a de recurso ou servizo permanente.
§  Determinar un código de Boas prácticas na intervención de rúa
§  Promover a participación dos/as mediadores/as como voluntarios/as nos programas da Asociación.
DESENVOLVEMENTO
ACTIVIDADE 1
mediadores/as de saúde
DURACIÓN
35 minutos
CONTIDO
§  Qué é ser mediador/a de saúde
§  Intertacción co entorno e coas persoas obxeto da intervención como mediadores/as de saúde
§  Mensaxes ós/ás receptores/as da información.¿Cómo se deben comunicar as mensaxes de saúde?
MATERIAIS
Bolígrafo, presentación powerpoint e folios
ACTIVIDADE 2
Exposición oral e retroalimentación co grupo
DURACIÓN
40 minutos
CONTIDO
Analizando os discursos  (obxetividade, fundamentos que os xustifican,…).
O que se ve, respecto do que non se ve (dinámica práctica visual) Escoitando:coñecer as biografías persoais e contextuais dos/das receptores/as da intervención.
Dar por suposto (prexuizos-valoracións subxetivas, deformación profesional,…).

MATERIAIS
§  Un bolígrafo por participante, folio e presentación powerpoint
ACTIVIDADE 3
INTERVENCIÓN EN RÚA-INTERVENCIÓN EN SERVIZO SEMIRRESIDENCIAL
DURACIÓN
40 minutos
CONTIDO
§  Consenso cara a intervención en rúa. Código de boas prácticas (dinámica participativa : Realización do protocolo das intervencións: o que debemos facer e o que non, e cómo o imos facer).
DESCANSO 10 MINUTOS
ACTIVIDADE 4
EXPOSICIÓN ORAL:  PROGRAMAS DE LAZOS
DURACIÓN
40 minutos

CONTIDO
§  Exposición oral dos proxectos, programas e actividades de LAZOS
§  Oferta aberta para a participación dos/das mediadores/as nos cursos nos colexios
MATERIAIS
Ordenador e presentación power point.
Sinatura - 5 minutos -

A Asociación LAZOS pro Solidariedade-Comité anti-sida de Ferrol realizará o curso de mediadores/as de saúde dentro do proxecto "Acercamento á prevención do VIH eoutras ITs  en mozos e mozas de Ferrolterra" .

Lugar de celebración

O curso celebrarase os próximos 22, 23 e 24 de Septembro na Casa Solidaria, do Concello de Ferrol en horario de 9.30 a 13.30 horas.


Dirección da Casa Solidaria 

Rúa Velázquez, 44 (Esq. Avda. de Vigo) 15403 Ferrol

A quén vai dirixido


A mozos e mozas de entre 18 e 30 anos

Cómo te podes inscribir
Facilitando os seguintes datos: Nome e apelidos, dni, teléfono de contacto e idade  mediante correo electrónico no correo da Asociación: comiteantisidaferrol@gmail.com

ou por vía  teléfonica: 981350777 ou no 698147975 (luns a vernes de 09.30 a 13.30 horas)

0 comentarios:

Publicar un comentario